آمار و کاربردهای آن

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 2---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 3---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 4---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 5---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 6---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 7---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 8---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 9---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 10---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 11---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 12---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 13---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 14---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 15---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 17---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 18---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 19---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 20---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 21---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 22---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 23---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 24بخش1دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 24بخش2دانلود (فیلم)---