نظریه یادگیری ماشین

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 3---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 4---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 5---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 6---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)