ریاضی عمومی 2

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 1بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 1بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 2---دانلود (فیلم)---
جلسه 3---دانلود (فیلم)---
جلسه 4---دانلود (فیلم)---
جلسه 5---دانلود (فیلم)---
جلسه 6---دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 10---دانلود (فیلم)---
جلسه 11---دانلود (فیلم)---
جلسه 12---دانلود (فیلم)---
جلسه 13---دانلود (فیلم)---
جلسه 14---دانلود (فیلم)---
جلسه 15---دانلود (فیلم)---
جلسه 16---دانلود (فیلم)---
جلسه 17---دانلود (فیلم)---
جلسه 18---دانلود (فیلم)---
جلسه 19---دانلود (فیلم)---
جلسه 20---دانلود (فیلم)---
جلسه 21بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 21بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 22---دانلود (فیلم)---
جلسه 23---دانلود (فیلم)---
جلسه 24---دانلود (فیلم)---
جلسه 25---دانلود (فیلم)---
جلسه 26---دانلود (فیلم)---