حل تمرین ریاضی عمومی 1

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه ---دانلود (فیلم)---
جلسه 1بخش1-1-1,3,5دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 1بخش1-1-6,7دانلود (فیلم)---
جلسه 2بخش1-2-3دانلود (فیلم)---
جلسه 3بخش1-4-4-abcdدانلود (فیلم)---
جلسه 3بخش1-4-4-eدانلود (فیلم)---
جلسه 3بخش1-4-4-fدانلود (فیلم)---
جلسه 3بخش1-4-4-gدانلود (فیلم)---
جلسه 4بخش1-4-5دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-5-3دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-5-7دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-5-8دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-5-9دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-7-1دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-7-15دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-7-4دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-7-5دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1-7-7دانلود (فیلم)---
جلسه 6بخش2_3_1,6دانلود (فیلم)---
جلسه 6بخش2_3_8,9دانلود (فیلم)---
جلسه 6بخش2_5_3,(10-h)دانلود (فیلم)---
جلسه 6بخش2_3_11دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش3_1_6دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش3_2دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش3_1_11-abدانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش3_3_4,5,8,11,12دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش3_3_4,7,9دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش3_3_14دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش3_5_1,8دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش3_6_1دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش4دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش5دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش6دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش7دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش8دانلود (فیلم)---
جلسه 10بخش1دانلود (فیلم)---