ریاضی عمومی 1

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 2---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 3بخش1دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 3بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 3بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 4بخش1دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 4بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 5بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش4دانلود (فیلم)---
جلسه 6بخش1دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 6بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش1دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 7بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش1دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 8بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 10-1------دانلود (pdf)
جلسه 10-2------دانلود (pdf)
جلسه 9-1------دانلود (pdf)
جلسه 9-2------دانلود (pdf)
جلسه 10بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 10بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 10بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 10-3------دانلود (pdf)
جلسه 11-1------دانلود (pdf)
جلسه 11بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 11بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 11-2------دانلود (pdf)
جلسه 12---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 13---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 14بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 14بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 14بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 14-1------دانلود (pdf)
جلسه 14-2------دانلود (pdf)
جلسه 14-3------دانلود (pdf)
جلسه 15---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)