هندسه جبری 1

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 1بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 2بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 2بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 3بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 3بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 4بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 4بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 5بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 6بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 6بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 7بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 8بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 9بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 10بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 10بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 11بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 11بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 12بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 12بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 13بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 13بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 14بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 14بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 15---دانلود (فیلم)---
جلسه 16بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 16بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 17بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 17بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 17بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 18بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 18بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 19بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 19بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 20---دانلود (فیلم)---