مباحث پیشرفته در آمار

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1---دانلود (فیلم)---
جلسه 2بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 2بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 3---دانلود (فیلم)---
جلسه 4بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 4بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 4بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 5---دانلود (فیلم)---
جلسه 6---دانلود (فیلم)---
جلسه 7---دانلود (فیلم)---
جلسه 8---دانلود (فیلم)---
جلسه 9---دانلود (فیلم)---
جلسه 10---دانلود (فیلم)---
جلسه 11---دانلود (فیلم)---
جلسه 12---دانلود (فیلم)---
جلسه 13---دانلود (فیلم)---
جلسه 14---دانلود (فیلم)---
جلسه 16---دانلود (فیلم)---
جلسه 17---دانلود (فیلم)---
جلسه 18---دانلود (فیلم)---
جلسه 19---دانلود (فیلم)---
جلسه 20بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 20بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 21بخش1دانلود (فیلم)---
جلسه 21بخش2دانلود (فیلم)---
جلسه 21بخش3دانلود (فیلم)---
جلسه 22---دانلود (فیلم)---