طراحی الگوریتم (نیمه‌ی دوم)

محتوای جلسات و ویدئوها

شماره بخش ویدئوی جلسه جزوه ی درس
جلسه 1---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 2---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 3---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 4---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 5---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 6---دانلود (فیلم)دانلود (pdf)
جلسه 7---دانلود (فیلم)---
جلسه 8---دانلود (فیلم)---
جلسه 9---دانلود (فیلم)---
جلسه 11---دانلود (فیلم)---